najczęściej zadawane pytania

  1. Jaka jest różnica pomiędzy psychologiem, psychiatra i psychoterapeutą?

Psycholog to osoba, która ukończyła co najmniej studia magisterskie z zakresu psychologii. Korzystając z poznanych koncepcji psychologicznych oraz narzędzi badawczych (testów, kwestionariuszy, ankiet), może on udzielać wsparcia i porad, przeprowadzać diagnozę psychologiczną, zajmować się orzecznictwem lub prowadzić różnego rodzaju szkolenia. Same studia psychologiczne nie przygotowują natomiast do prowadzenia psychoterapii.

Psychiatra jest lekarzem medycyny ze specjalizacją w psychiatrii. Zajmuje się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń psychicznych, których przyczyny uwarunkowane są biologicznie lub genetycznie i związane są m.in. z funkcjonowaniem układu nerwowego. Jako lekarz stosuje głównie farmakoterapię.

Psychoterapeuta to osoba z tytułem magistra studiów humanistycznych, która przeszła co najmniej 4-letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie psychoterapeutycznym lub jest zaawansowana w takim szkoleniu. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne według europejskich standardów obejmuje: trening teoretyczny, praktyczny, staż kliniczny, pracę pod superwizją oraz przejście własnej terapii.

2. Czym się różni porada psychologiczna od psychoterapii?

Porada psychologiczna to zwykle jednorazowe spotkanie klienta i psychologa, której celem jest udzielenie klientowi informacji lub przedstawienie propozycji rozwiązania danego problemu. Poradnictwo można prowadzić w zakresie np. problemów małżeńskich, problemów wychowawczych z dziećmi, leczenia i profilaktyki uzależnień lub wyboru odpowiedniego zawodu.

W przeciwieństwie do poradnictwa, psychoterapia jest oddziaływaniem długoterminowym. Jej celem jest uzyskanie przez klienta względnie trwałych zmian w funkcjonowaniu oraz polepszenie jakości życia. Osiągnięcie tych celów możliwe jest poprzez głębsze przyjrzenie się istocie zgłaszanego problemu, a co za tym idzie – samemu sobie.

3. Czym jest psychoterapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu terapii humanistycznych. Spotkanie klienta i terapeuty przebiega w atmosferze równości i akceptacji. Terapia Gestalt opiera się na założeniu, że każdy człowiek posiada potencjał rozwojowy. Jej istotą jest budowanie świadomości siebie,a celem jest umożliwienie klientowi dokonywania autonomicznych wyborów w oparciu o rzeczywiste potrzeby oraz umożliwienie nawiązywania rzeczywistych kontaktów z innymi ludźmi. Proces terapeutyczny jest wyjątkowym rodzajem spotkania, a relacja terapeutyczna, oparta na zaufaniu, jest czynnikiem leczącym. Psychoterapia Gestalt jest niedyrektywna.

4. Dla kogo odpowiednia jest psychoterapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt skierowana jest do dwóch grup klientów.

Po pierwsze do osób, które w swym życiu przeżywają pewne trudności natury emocjonalnej (stany depresyjne i lękowe, choroby psychosomatyczne lub inne zaburzenia nerwicowe).

Drugą grupę stanowić będą osoby, których funkcjonowanie na co dzień nie odbiega od ogólnie przyjętej „normy”, a które chcą poprzez spotkania z terapeutą polepszyć jakość swojego życia. Na terapię można się zatem zdecydować w celu zmniejszenia dokuczliwości objawów, jak i po to, by zaspokoić własną potrzebę wzrostu i rozwoju.

5. Dlaczego Klient a nie Pacjent?

Rozróżnienie między słowami „klient” i „pacjent” ma ogromne znaczenie. Pokazuje dwa różne konteksty pomagania: pracy terapeutycznej w prywatnym gabinecie oraz leczenia np. w gabinecie lekarskim. Słowo „pacjent” kojarzy się z osobą chorą, mającą zaburzenia, które należy wyleczyć). „Klient” oznacza człowieka, który przychodzi do terapeuty z decyzją, by coś w swoim życiu zmienić. Klient w terapii nie jest  biernym chorym, któremu sugeruje się rozwiązania, daje zalecenia lub udziela rad, lecz odrębną, autonomiczną osobą, która aktywnie uczestniczy w procesie terapeutycznym i która ma na ten proces znaczący wpływ.

Propozycję rozdzielenia tych dwóch pojęć wprowadził Carl Rogers (jeden z twórców psychoterapii humanistycznej). Uznał on, że skuteczna psychoterapia polega na głębokim i osobistym wejściu terapeuty w świat klienta po to, by być z nim w relacji człowiek-człowiek ( a nie w powodującej asymetrię relacji lekarz-pacjent).

6. Jak wyglądają spotkania z psychoterapeutą?

Spotkania terapeutyczne (sesje) odbywają się zwykle raz w tygodniu o stałej porze. W czasie sesji klient i terapeuta siedzą naprzeciw siebie na dwóch jednakowych fotelach, co symbolizuje równość obu osób. Przebieg spotkań zależy od tego, jakiego rodzaju problem, jaką historię życia, jaki poziom wrażliwości i otwartości, jaki nastrój wnosi klient. Terapeuta elastycznie dostosowuje swoje działania do aktualnych potrzeb i możliwości klienta oraz jest uważny na to, co pojawia się w danym momencie spotkania. Sesje opierają się na uważnej i empatycznej rozmowie, w czasie której szczególnie ważne staje się to, czego doświadcza klient w danej chwili („tu i teraz”). Terapeuta i klient mogą ustalić, że będą się do siebie zwracać po imieniu, co sprzyja bezpośredniej komunikacji. Oprócz rozmowy, terapeuta może zaproponować klientowi proste doświadczenie – np. dialog z wyobrażoną osobą, pracę ze snem itp.

Celem nadrzędnym wszelkich działań terapeuty jest dobro osoby korzystającej z terapii.

7. Jak długo trwa psychoterapia?

Psychoterapia Gestalt jest podejściem długoterminowym, co oznacza, że sama terapia trwa najczęściej dłużej niż pół roku. Istnieje możliwość umówienia się na krótszy okres czasu (np. kilku miesięcy) i podjęcia tak zwanej terapii krótkoterminowej – to zależy jednak od ustalonego celu terapii, rodzaju zgłaszanego problemu, osobowości klienta oraz decyzji samego terapeuty. Czas trwania i zakres terapii ustala się zwykle w czasie pierwszych spotkań.